Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne for:
out-sider a/s
Kigkurren 8A, 2300 København S, Danmark, (CVR 30357361)
herefter kaldet out-sider, skal gælde for alle ordrer - og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde - medmindre salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.

Download salgs- og leveringsbetingelser her


ORDREBEKRÆFTELSE
Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved out-siders skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer og råmaterialer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er out-sider berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra out-sider.

LEVERINGSBETINGELSER
Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010. konditionen er ex. works lager, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Out-sider kan, afhængig af omstændighederne, bistå med afsendelse af de ordrede produkter, hvis dette er skriftligt aftalt med out-sider i den konkrete sag og sker på kundens regning.

LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE
Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. Out-sider er berettiget til at udskyde leveringen med 14 dage, men skal straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig.

EJENDOMSFORBEHOLD
Out-sider forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

PRISER
out-siders priser er anført i DKK / EUR og er ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, trykfejl, andre afgifter og valutakursudsving og må ændres, indtil levering sker. Out-sider vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspris.

BETALING
Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til out-sider ske mod faktura og er forfalden, som anført i ordrebekræftelse eller faktura. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente fra forfaldstidspunktet. Out-sider må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for out-sider som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden.

INDSIGELSER OG BEFØJELSER
Alle indsigelser skal indgives skriftligt og skal modtages af out-sider senest 8 dage efter levering eller - i tilfælde af forsinkelse - forventet levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 3 måneder efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra out-sider. Fotomateriale skal medsendes, i det omfang det er muligt.
Hvis emballagen er beskadiget ved levering eller bærer synlige tegn på defekt, skal der på fragtbrevet kvitteres for modtagelsen med forbehold for eventuelle skader på indholdet. Kvitteres for modtagelse uden indsigelse, kan man ikke senere reklamere over transportskader på varen.

FORCE MAJEURE
Out-sider skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for out-siders direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, out-sider, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Out-sider skal, I det omfang dette er tilladt under relevant lovgivning, og desuagtet hvilket grundlag der måtte være for kravet, herunder produktansvar, ikke være ansvarlig for produktansvar eller for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for outsider svare til tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.
I tilfælde af, at inddrivelse er nødvendig fra out-siders side, kan out-sider til enhver tid vælge at inddrive gælden ved kundens hjemting i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

out-sider a/s 28-11-2013.