Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

for:
out-sider A/S, Kigkurren 8A, 2300 København S, Danmark (CVR 30357361)
herefter kaldet out-sider, skal gælde for alle ordrer, tilbud og leverancer - og have forrang for andre betingelser mv. fra købere - medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel. Medmindre andet eksplicit er aftalt skal enhver leverance være bestemt til brug eller videresalg i købers eget land. På grund af out-siders distributøraftaler er re-eksport af out-siders produkter ikke tilladt.

1. ORDREBEKRÆFTELSE
Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved out-siders skriftlige bekræftelse af ordren, er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Hvis der efter ordremodtagelsen modtages ændret og utilfredsstillende kreditvurdering af køber, er out-sider berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af en bekræftet ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra out-sider.

2. LEVERINGSBETINGELSER
Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010. Konditionen er ab fabrik fra relevant
lager, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. out-sider kan, afhængig af omstændighederne,
bistå med at arrangere transport af de bestilte produkter, hvis dette er skriftligt aftalt med out-sider.
Når out-sider arrangerer transport sker det for kundens regning og risiko. Hvis kunde selv arrangerer
afhentning og transport skal ordren afhentes senest 3 dage efter, at ordren er blevet meldt klar af
out-sider.

3. LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE
Leveringstidspunktet er anført i ordrebekræftelsen. out-sider er berettiget til at udskyde leveringen med
14 dage, men skal straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure,
jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel
og transport atter er mulig.
Hvis levering ikke er sket inden for 14 dage fra aftalt levering, skal leveringen alene anses for forsinket,
hvis kunden har sendt out-sider en skriftlig rykker, og levering ikke er sket inden for 7 dage fra out-siders
modtagelse af rykkeren.

4. EJENDOMSFORBEHOLD
out-sider forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld
betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

5. PRISER
out-siders priser er anført i DKK/EUR/SEK og er ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i told- og momssatser, trykfejl, andre afgifter og valutakursudsving. Sådanne udsving berettiger outsider til skriftligt at justere prisen tilsvarende, indtil levering sker. Kunden fastsætter frit sin eventuelle videresalgspris. Der faktureres for aktuelle emballage- og pallepriser i henhold til forbrug. De til enhver tid gældende priser opdateres nedenfor med angivelse af dato for ikrafttræden:
01.07.2022
Palle type 1 (EUR størrelse): DKK 129,00
Palle type 2 (f. Arc): DKK 255,00
Palle type 3 (f. Loop Circle): DKK 268,00
Palle type 4 (f. Plateau): DKK 500,00

6. BETALING
Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra køber til out-sider ske mod faktura og er forfalden
som anført i ordrebekræftelse eller faktura. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente fra
forfaldstidspunktet.
Forfaldne betalinger vil tillægges et gebyr, som tilføjes på næste faktura. Gebyr beregnes som følger:
DKK 300 på faktura op til DKK 7.500
DKK 500 på faktura fra DKK 7.500 til 75.000
DKK 750 på faktura over DKK 75.000

out-sider må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig
noget ansvar herfor, hvis køber har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer.
Ethvert tab for out-sider som følge heraf, skal kompenseres fuldt ud af køber.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod out-sider, som ikke er skriftligt
anerkendt af out-sider, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af
modfordringer af nogen art.

7. MANGLER
Ved enhver levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af varen, som ordentlig
forretningsskik kræver. Reklamation over mangler, der bliver eller burde være konstateret ved denne
gennemgang, skal ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Enhver reklamation skal
fremsendes skriftligt. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 3 måneder
efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er
mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle reklamationer skal være specifikke,
dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer
uden forudgående skriftligt samtykke fra out-sider.

8. REKLAMATIONSRET
Alle leverancer af nye produkter fra out-sider er dækket af en 12 måneders reklamationsret. Produkter i LOOP familien eller andre produkter, som fortrinsvis er produceret af PE (polyetylen) og PLATEAU familien, er dækket af en 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten gælder for alle mangler, der kan henføres til fabrikationsfejl. Mangler, som kan henføres til mangelfuld installation, brugerfejl, vandalisme eller force majeure er ikke dækket af reklamationsretten. I tilfælde af berettiget reklamation vælger out-sider om den mangelbehæftede vare skal ombyttes eller repareres.

9. FORCE MAJEURE
out-sider skal ikke være ansvarlige, hvis nogen af følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser
indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed;
terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer
fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand;
mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær
hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for out-siders direkte
kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, out-sider, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af
forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden
at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end
6 måneder.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING
out-sider skal, i det omfang dette er tilladt under relevant lovgivning, og desuagtet hvilket grundlag der
måtte være for kravet, herunder produktansvar, ikke være ansvarlig for produktansvar eller for anden
direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden
form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for out-sider svare til tilbagebetaling
til kunden af beløbet betalt for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

11. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse. I tilfælde af, at inddrivelse er nødvendig fra out-siders side, kan out-sider til enhver tid vælge at inddrive gælden ved kundens hjemting i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.


01/07/2022